ระบบคอมพิวเตอร์ Software

posted on 02 Aug 2008 23:03 by satan-it in SystemComputer

       ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรม คือชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือ บอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานอะไรบ้างและทำงานอย่างไร การสั่งงานโปรแกรมนั้น โปรแกรมจะต้องถูกเก็บไว้บนหน่วยความจำก่อน เช่น เก็บไว้บนแผ่นดิสก์ หรือ แผ่นซีดี เป็นต้น ก่อนการใช้งานโปรแกรมส่วนใหญ่อาจจะต้องทำการติดตั้งก่อนการใช้โปรแกรมนั้นๆ

การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ

       การติดตั้งเป็นกระบวนการในการตั้งค่าต่างเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การติดตั้งโปรแกรมเริ่มจากการใส่แผ่นโปรแกรม แล้วคัดลอกทุกส่วนของโปรแกรมจากแผ่นโปรแกรมลงในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการติดตั้ง โปรแกรมอาจถามคุณเกี่ยวกับการติดตั้งค่า การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
เมื่อคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คุณจึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้

 


ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีอะไรบ้าง
       ซอฟต์แวร์มี 2 ชนิด ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)
       ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย โปรแกรมที่ควบคุมและรักษาการทำงานร่วมกันของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ระบบมี 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่คอยประสานการทำงานทำงานระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ และ โปรแกรมอัตถประโยชน์ (utility) ที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และโปรแกรมต่างๆ
       ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วยโปรแกรมที่ทำงานเฉพาะอย่างให้กับผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมเกี่ยวกับภาพกราฟฟิกต่างๆ เป็นต้น
ระบบปฏิบัติการ
       ระบบปฏิบัติการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
       - ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว (embedded operating system) ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพกพาได้ เช่น ปาล์ม ระบบปฏิบัติการแบบนี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ทั้งหมด คือ ถูกเก็บถาวรไว้ในหน่วยความจำรอม ก็คือหน่วยความจำที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว ระบบปฏิบัติการที่นิยม ได้แก่ Window CE, palm OS เป็นต้น
       - ระบบปฏิบัติการแบบผ่านเครือข่าย (network operating system) ใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ทำงานร่วมกันผ่านเครือข่าย ระบบปฏิบัติการแบบนี้จะถูกเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ซึ่งเราเรียกว่าเครื่องผู้ให้บริการ (network server) ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ประสานการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ระบบปฏิบัติการที่นิยม ได้แก่ NetWare, Window NT, Window XP Server, UNIX, VSE/ESA, z/OS เป็นต้น
       - ระบบปฏิบัติการแบบทำงานด้วยตัวเอง (stand-alone operating system) เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า ระบบปฏิบัติการบนโต๊ะ (desktop operating system) สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

       วินโดว์ (Window)
       ระบบปฏิบัติการวินโดว์ เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน มีคนใช้มากกว่า 80 เปอร์เซนของตลาด สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่า ตลาดของวินโดว์กว้างใหย์มาก มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มากมายที่ใช้กับวินโดว์มากกว่าใช้กับระบบปฏิบัติการอื่น วินโดว์มีหลายรุ่น ได้แก่ ดอส (DOS: Disk Operating System),Window 98, Window NT Workstation, Windows 2000, Windows ME, Window XP เป็นต้น 
  
 

       MAC OS
       แมคอินทอช (Macintosh) ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการโปรแกรมแรกพร้อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ในปี ค.ศ. 1984 ซึ่งมีการใช้งาน หรือการสั่งงานผ่านทางหน้าจอที่มีรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ในการลบไฟล์หรือย้ายไฟล์ต่างๆ MAC OS ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล มีโปรแกรมไม่มากนักที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล อย่างไรก็ตาม MAC OS ถือเป็นระบบปฏิบัติการที่มีนวัตกรรมใหม่มากที่สุด มีประสิทธิภาพในการทำงาน และง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย รุ่นล่าสุดในปัจจุบันคือ MAC OS X ซึ่งเป็นรูปภาพตรงส่วนที่เป็นไอคอน เมนูที่ใช้งานได้ง่าย มี โปรแกรม Dock ที่ทำงานจัดการไฟล์ที่เราสามารถเห็นการทำงานได้อย่างชัดเจน และ sherlock ที่เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลบนอินเตอร์และทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เอง

       UNIX และ LINUX
       ระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบัติการดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (microcomputer)ที่ใช้งานบนเครือข่าย ปัจจุบันยูนิกซ์ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (microcomputer) ที่เป็นเครื่องผู้ให้บริการ (server) บนเว็บ ยูนิกซ์มีหลายรุ่นจากการพัฒนาขององค์กรต่างๆ แต่รุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ลินุกซ์ (LINUX) ในขณะที่โปรแกรมอื่นๆ อย่าง วินโดว์ แมคโอเอส และยูนิกซ์ รุ่นต่างๆ เป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินซื้อ แต่ ลินุกซ์ เป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรี สามารถหาได้จากเว็บ ผู้พัฒนาลินุกซ์ คือ ไลนัส ทอร์วอลด์ (Linus Torvalds) พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1991 เขาได้พัฒนาขึ้นในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฮลซินกิ (University of Helsinki) เพื่อให้คนอื่นเอาไปพัฒนาต่อและได้ใช้ระบบปฏิบัติฟรี ในปัจจุบัน ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับระบบปฏิบัติการวินโดว์
 


       โปรแกรมอัตถประโยชน์
       สำหรับระบบปฏิบัติการ Window มีโปรแกรมอัตถประโยชน์หลายอย่าง เช่น การสำรองข้อมูล (back up), การจัดเนื้อที่ในดิสก์ (disk defragmenter), การทำความสะอาดดิสก์ (disk clean up) เป็นต้น

       การสำรองข้อมูล เป็นโปรแกรมอัตถประโยชน์ที่มีอยู่ใน Window ทุกรุ่น ทำงานโดยการคัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะที่เลือกไว้ไปเก็บไว้ในดิสก์อื่น เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายเมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหา หรือฮาร์ดดิสก์เสีย คุณสามารถเรียกโปรแกรมการสำรองข้อมูลนี้ได้โดย ไปที่ Start -> All Programs -> Back up แล้วจะปรากฏหน้าจอผู้ช่วยสำรองข้อมูล หรือ Backup or Restore Wizard แล้วเลือก ไฟล์ที่ต้องการสำรอง และเลือก ที่ปลายทางที่จะเก็บข้อมูลที่คัดลอกไว้ แล้วจบการทำงาน

 

edit @ 3 Aug 2008 08:02:49 by ปิศาจแห่งโลกคอมพิวเตอร์

Comment

Comment:

Tweet

- -

#5 By (58.9.45.115) on 2010-07-08 20:54

เครื่องที่บ้านมีปัญหาร ทีพียู ราคาเท่าไร


#4 By นาย ชนะชัย อยู่สุขสม (222.123.153.118) on 2009-11-22 15:07

ที่บ้านคอมมีปัญหา
1.จอรุ่นacre
2.ทีพียูรุ่นอื่น

#3 By นาย ชนะชัย อยู่สุขสม (222.123.153.118) on 2009-11-22 15:05

รสนตจสในรสารี

#2 By เรเกี (118.172.164.189) on 2009-06-30 13:47

embarrassed surprised smile wink cry sad smile

#1 By (125.27.228.156) on 2009-06-03 10:46