สมาชิกกลุ่ม

posted on 10 Sep 2008 21:55 by satan-it

ชื่อ       :  นายธวัชชัย  อับดุลลอ

รหัส     :  50242288058 

สาขา   :  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

-----------------------------------------

ชื่อ       :  นายกิติพล  กรุตนิมิตร

รหัส     :  50242288059

สาขา   :  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม